Hirdetmények

Hirdetmény

 

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Cseri u. 16, Cg.: 14-10-300008, a továbbiakban: Részvénytársaság) a 3/2012 (IV.7.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), illetve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerint a Társaság a 3/2012 (VI.14.) sz. közgyűlési határozatával a Társaság alaptőkéjét megtestesítő 125.990.000,-Ft. névértékű részvényét, mely 71.990.000,-Ft. névértékű törzsrészvényből és 54.000.000,-Ft. elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll, dematarizált formában történő kibocsátását tartalmazó, módosított alapszabályt elfogadta.

 

A dematerializáció értéknapja 2013. október 16. napja volt. A Társaság az átalakítás napjával az átalakított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánította, dematerializált értékpapírrá alakította át.

 

A határidőn belül érvényesen be nem nyújtott 118 db törzsrészvény és 1 db saját részvény átalakításra került. Határidőn túl benyújtásra került továbbá 57 db törzsrészvény.

 

A fennmaradó 62 db törzsrészvényt a Részvénytársaság a 2001. évi CXX. törvény 12. §-a alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-n (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206) mint bizományoson keresztül kívánja értékesíteni.

 

Részvények fajtája: dematerializált törzsrészvény

1 darab részvény vételára  10.000,- Ft, azaz tízezer forint,

A részvények összvételára: 620.000,- Ft, azaz Hatszázhúszezer forint.

 

A részvények kizárólag csomagban vásárolhatók meg, a részvénycsomag egy részére tett ajánlat érvénytelen.

 

A Társaság alapszabályának értelmében a részvények vonatkozásában az elsőbbségi részvények tulajdonosai elővásárlási joggal rendelkeznek, akik a jelen hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül jelenthetik be vételi szándékukat; amennyiben ezen határidőn belül nem nyilatkoznak, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni.

 

Az ajánlatokat ajánlott levélben, vagy személyesen, lezárt borítékban kell legkésőbb 2014. augusztus 13. napján 12:00 óráig a Részvénytársaság alábbi címre eljuttatni: KVG Zrt. 7400 Kaposvár, Cseri u. 16.

 

A nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását követő egy munkanapon belül kerül sor. A részvények a vevő értékpapírszámláján az adásvételi szerződés megkötését követő napon kerülnek jóváírásra.

 

Több érvényes ajánlat beérkezése esetén az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül az ajánlattevők értesítése mellett a Részvénytársaság által megjelölt címen a részvények nyilvános árverés útján kerülnek értékesítésre, amelyen a legmagasabb árat ajánló vevő lehet a nyertes.

Kaposvári INERT Zrt.

Cím: Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: -

© 2021 Kaposvári INERT Zrt. - Minden jog fenntartva.