ÁSZF

SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÉS IGÉNYBEVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A szolgáltatás igénybevevője köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és annak díját megfizetni a helyi önkormányzat rendelete alapján. Az érintett ingatlan időszakos használata nem jelent mentességet a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól. A szolgáltatási díjat az Önkormányzat rendeletben állapítja meg. A mindenkor érvényes előre meghirdetett díjszabásnak megfelelően a díjat a Szolgáltatás igénybevevője a Szolgáltató által kiállított számla ellenében a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül egyenlíti ki. Számlareklamáció esetén tájékoztatást a Szolgáltató ügyfélszolgálata biztosít az ügyfélfogadási időben.
 
1. A közszolgáltató kötelezettségei: A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben meghatározott időpontban megkezdeni. Vis mayor esetekben, ha a szolgáltatás az adott gyűjtési napon elmarad, a következő heti gyűjtés során kerül pótlásra. A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával a közszolgáltatási szerződésben leírtaknak megfelelően teljesíteni. A közszolgáltató köteles a szolgáltatás igénybevevője adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásokban foglaltak szerint kezelni.
 
2. A szolgáltatás igénybevevőjének kötelezettségei: A szolgáltatás igénybevevője köteles a hulladékkezelési tevékenységét kizárólag a szolgáltató igénybevételével ellátni. A szolgáltatás igénybevevője köteles bejelenteni a közszolgáltatónak minden jelen okiratban megjelölt szolgáltatási körülmény változását, így különösen az adatainak a megváltozását. A szolgáltatás igénybevevője köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonjogának elidegenítését, a szolgáltatási helyről történő elköltözést, illetőleg a szolgáltatás igénybevétele megszűnésének időpontját a bejelentésre okot adó körülmény bekövetkezésének napjától számított 8 napon belül. A határidőn túli bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó szolgáltatás igénybevevő felel a szolgáltatási díj megfizetéséért. Az edény ürítésére, használatára vonatkozó változás-bejelentés esetén a bejelentést követő hónap 1. napjától lép életbe a módosítás. A szolgáltatás igénybevevője köteles az Adategyeztető lapon, az ÁSZF-ben, illetve a hatályos jogszabályok megszegésével a közszolgáltatónak okozott károkat, többletköltségeket megtéríteni.
 
3. A kötelező közszolgáltatás megvalósítása érdekében a szolgáltatás igénybevevőjének a hulladék gyűjtésére megfelelő edénnyel kell rendelkeznie. A közszolgáltató által alkalmazott technológiához alkalmazkodó, MSZ-EN 840 szabványhoz alkalmazkodó gyűjtőedényről a szolgáltatás igénybevevője tartozik gondoskodni. Az edény megvásárlása vagy bérlése a szolgáltatá igénybevevőjének kötelezettsége. A szolgáltatás igénybevevőjének a hulladék gyűjtésére olyan edénnyel kell rendelkeznie, amelynek mérete legfeljebb az adategyeztető lapon megjelölt edényméret. A szolgáltatás igénybevevője köteles a gyűjtőedényt a szállítási napokon közterületen, hozzáférhető helyen az önkormányzati rendeletben megjelölt időben elhelyezni úgy, hogy az ürítés akadályba ne ütközzön. A gyűjtőedény épségéről és rendeltetésszerű használatáról, gyűjtőedények tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevevője gondoskodik. A szolgáltatás igénybevevője tudomásul veszi, hogy a gyűjtőedényben összegyűjtött hulladék építési törmeléket, hamut, salakot, zöld-, folyékony, mérgező, veszélyes hulladékot, radioaktív anyagot, stb.nem tartalmazhat. Ennek megszegéséből eredő minden felelősség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli.
 
4. A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatásban való részvétel igazolására minden évben matricát bocsát a szolgáltatás igénybevevőjének rendelkezésére, mely a gyűjtőedényre jól látható helyre kerül felragasztásra. A gyűjtőedényen elhelyezett tárgyévi matrica igazolja a közszolgáltatás igénybevételére való jogosultságot. A tárgyévi matrica beszerzése a szolgáltatás igénybevevőjének kötelezettsége. A szolgáltató a tárgyévi matrica kiadását annak a szolgáltatást igénybevevőnek biztosítja, aki az „Adategyeztető lap a közszolgáltatás igénybevételéhez” nevű nyomtatványt kitöltötte és a közszolgáltatóval szemben díjtartozása nincs.
 
5. A közszolgáltató megtagadhatja teljesítést, amennyiben a hulladékgyűjtő edény mérete nem egyezik a ráragasztott matricán jelzett edénymérettel. A szolgáltató a gyűjtőedényen kívül elhelyezett hulladékot, illetőleg annak űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot kizárólag cégfelirattal ellátott, a cég által biztosított hulladékgyűjtő zsákban szállítja el. A zsák kizárólag az alkalmanként keletkező többlethulladék elszállítására szolgál, kizárólag zsákos hulladékszállításra és  begyűjtésre a közszolgáltatót nem terheli kötelezettség. A közszolgáltató által rendszeresített zsákot a közszolgáltató külön térítés ellenében bocsátja a szolgáltatás igénybevevőjének rendelkezésére. Szintén megtagadhatja a közszolgáltatást a szolgáltató, ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényben elhelyezett kommunális hulladék olyan 3. pontban meghatározott anyagokat tartalmaz, mely a szállító munkások testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja, továbbá annak tartalma betömörített vagy befagyott, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak, azzal együtt nem gyűjthető és nem szállítható.
 
6. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Késedelmes fizetés esetén a tulajdonos, vagy a szolgáltatás igény bevevője a Ptk. szerinti törvényes mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A szolgáltatás igénybevevője tudomásul veszi, hogy a közszolgáltató a követelésbehajtás során követelésbehajtó céget és harmadik személyeket is igénybe vehet. A követelés behajtása során felmerülő adminisztrációs díjak, költségek a tulajdonost, vagy a szolgáltatás igénybevevőjét terhelik.
 
7. Az „Adategyeztető lap a közszolgáltatási igénybevételéhez” megnevezésű nyomtatvány hatálya, módosítása: A szolgáltatás igénybevevője és a közszolgáltató között létrejött jogviszony az önkormányzattal létrejött közszolgáltatási jogviszony megszűnésével minden külön rendelkezés vagy értesítés nélkül megszűnik. Abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bármilyen jogszabály változása következtében jelen adatlap módosítása válik indokolttá, akkor a  jogszabályi változás hatályba lépésétől számított 90 napon belül a Szolgáltató az adategyeztető lapot és az ÁSZF-et automatikusan, egyoldalúan jogosult módosítani és azt a közszolgáltató honlapján közzétenni.

Kaposvári INERT Zrt.

Cím: Kaposvár, Cseri u. 16. | Tel.: -

© 2024 Kaposvári INERT Zrt. - Minden jog fenntartva.